Advanced Heading

Project description

Advanced Heading
โครงการก่อสร้าง :
งานก่อสร้างอาคารต่อเติมทางเชื่อม โรงเรียนสตรีวัดระฆัง
Advanced Heading
รายละเอียดโครงการ :
ก่อสร้างอาคารต่อเติมทางเชื่อม (งานโครงสร้างเหล็ก)
Advanced Heading
พื้นที่ใช้สอย :
154 ตร.ม.
Advanced Heading
สถานที่ก่อสร้าง :
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 248/9 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Advanced Heading
สถานะโครงการ :
อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
สนใจงาน ”ออกแบบและก่อสร้าง” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.
02-068-3499
063-178-3599
ที่อยู่
47/319 ห้อง K005031 อาคารคอนโดมิเนียมอุตสาหกรรม อาคารไคตัคชั้นที่ 5 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Copyright © 2022 iamhere.co.th. All rights reserved. Designed by KTn develop.

Scroll to top